Psykoterapi

Få hjälp med dina utmaningar och skapa kraft att förändra ditt liv

Alla genomgår någon gång i livet perioder av svårigheter och prövningar som kan vara utmanande att hantera. Ibland behöver vi någon förtroendefull att tala med om hur vi mår och hur vi har det. Psykoterapi kan vara en hjälp när du upplever att du har ett psykiskt lidande, psykosomatiska besvär eller samlevnadsproblem som är svåra att övervinna eller komma till rätta med. Kanske finns det en känsla av att ha fastnat i ett begränsande mönster och en önskan om förändring, en pågående eller obearbetad kris, trauma eller så önskar du lära känna eller förstå dig själv närmre.

Gemensamt och i regelbundna samtal närmar sig klient och psykoterapeut upplevelser, känslor, relationer, tankar och beteenden mm, som för klienten är svåra att förhålla sig till eller hantera på egen hand. Det kan gälla psykiska, relationella och existentiella problem med något vi kämpat med länge eller något som uppstått nyligen. Behandlingens individuella utformning bestäms av klient och psykoterapeut utifrån klientens behov och kan pågå under en längre eller kortare tid, några gånger i månaden eller en till flera gånger i veckan.

I psykodynamisk psykoterapi arbetar klient och psykoterapeut tillsammans för att bättre förstå de inre sammanhangen, känslor, få syn på livsmönster, resurser och eventuella svårigheter. Syftet är att öka kunskapen och förståelsen om sig själv, sina behov och motiv för att på så sätt öka förmågan att påverka sitt eget liv.

Symboldrama

Guidad vakendrömsteknik

Symboldrama är en kreativt visualiserande psykoterapiform vilken vilar på psykodynamisk och analytisk grund. Symboldrama kan ses som en guidad vakendrömsteknik där du i ett avspänt tillstånd tillsammans med terapeuten utforskar din inre bildvärld vilket ger en möjlighet till reparationsarbete och att bearbeta inre konflikter.

Du får föreställa dig en inre scen/drama vartefter du får måla en bild av det som upplevts. Bilden medverkar till att tydliggöra och bearbeta, du och terapeuten kan tillsammans tala kring bilden och på så sätt utforska ditt inre landskap i ett läkande arbete. Metoden ger dig en möjlighet att på ett symboliskt plan möta och på ett nytt sätt handskas med konflikter och svårigheter och öppnar upp för kreativitet och ökad livskvalitet.

Med symboldrama ges en möjlighet att nå bortom det verbala språkets begränsningar och du erbjuds en större möjlighet att nå ditt inre känslomässiga djup. Symboldrama är en kraftfull och samtidigt varsam metod som understödjer att bearbeta och läka händelser som ligger djupt dolda samt kan även vara en metod för att lösa en aktuell konflikt eller för den som är intresserad av personlig utveckling och ökad självförståelse. Våra inre bilder kan öppna upp för en dialog och bli en viktig länk mellan vår yttre och inre verklighet.

Par- och Familjeterapi

Förändring i en relation

Par- och Familjeterapi handlar om att i en relation, tillsammans med en psykoterapeut ge sig själv och den andre en möjlighet till en förändringsprocess genom att reflektera, problematisera och lyssna. Att få nära relationer att fungera är inte alltid lätt. Konflikter som är svåra att lösa kan uppstå, vilket kan leda till låsningar i samspel och kommunikation, missförstånd, oenighet och en känsla av att det inte finns någon lösning för att få relationen att fungera. Par- och Familjesamtal kan ge vägledning och hjälp att komma vidare.

Föräldrarådgivning

Komplicerad föräldraroll?

Föräldrarådgivning riktar sig till dig som upplever föräldrarollen som komplicerad eller utmanande och som söker vägledning eller någon att samtala med kring problematiken. Som förälder kanske du är orolig, vilsen i ditt föräldraskap eller inte vet hur du ska kunna hjälpa ditt barn. Du kanske vill förbättra föräldrasamarbetet och nå fram till ett gemensamt förhållningssätt kring barnen. Tillsammans går vi igenom situationen och tittar på olika möjligheter framåt.

Motiverande samtal

Öka din motivation

Motiverande samtal syftar till att öka din egen motivation och vilja till förändring och utgår från dina erfarenheter, prioriteringar och värderingar. Vi har alla olika grad av förändringsbenägenhet men det motiverande samtalet utgår från att du själv har eller kan skaffa dig de färdigheter som behövs för en förändring samt för att fatta beslut. Du ges en möjlighet att reflektera över dig själv och din motivation och det motiverande samtalets mål är att underlätta för utveckling och förändringsbenägenhet.

Handledning

Öka din självinsikt

På de flesta arbetsplatser finns ett behov av att kunna reflektera över den egna arbetssituationen och att utvecklas både på det professionella och det personliga planet. Handledning utgår från verksamheten och den handleddes behov och erbjuder en möjlighet till eftertanke, bearbetning och reflektion kring sin yrkesroll och medföljande väckta frågor med fokus på den handleddes bästa. Handledning hjälper den handledde att se sig själv i processen och kan bidra till att belysa och vidga frågeställningar ur olika perspektiv, den kan ge stöd och avlastning och en ökad kunskap om sig själv, förändra destruktiva beteenden och ge nya infallsvinklar på hur man kan tänka och agera, medvetandegöra resurser, kunskap, erfarenheter, ansvar, samt bidra till dialog och att stärka relationer i arbetsgruppen. Kompetensen i den professionella rollen kan utvecklas och kvalitén i det egna arbetet samt yrkesidentiteten stärkas.

Handledning kan ges både i grupp och individuellt under längre och kortare tid och syftar till att främja utveckling, lärande och återhämtning hos den handledde såväl yrkesmässigt som personligt. Handledningens målsättning formuleras tillsammans och utvärderas löpande utifrån den handleddes aktuella och specifika behov och förutsättningar.